Aktualności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Rzeszowską SKOK

23-05-2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Rzeszowską Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Bpa J. S. Pelczara

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z tym informujemy, iż będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszej deklaracji jest Rzeszowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Bpa J. S. Pleczara z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamenhoffa 3.

2.    W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem, e- mail: rodo@skok.rzeszow.pl

3.    Kasa będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)      zawarcia i wykonania zawartej z Kasą umowy o członkostwo i realizacji celów statutowych – do czego Kasa jest uprawniona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b)      wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze – Kasa jest uprawniona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c)      rachunkowych, księgowych i archiwalnych wynikających z ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości – Kasa jest uprawniona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d)     prowadzenia marketingu własnych usług oraz podmiotów powiązanych z nami osobowo, kapitałowo lub systemowo – Kasa jest uprawniona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie własnej działalności),

e)      ustalenia, dochodzenia i obrony przed Pani/Pana ewentualnymi roszczeniami – Kasa jest uprawniona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionym interesem jest bronić się przed Pani/Pana ewentualnymi skargami lub zarzutami podnoszonymi w postępowaniu sądowym).

4.    O tym jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe będzie decydował cel ich przetwarzania. Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane odpowiednio przez okres trwania członkostwa w SKOK, a po jego ustaniu – do czasu upływu terminu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń oraz przez okres wskazany w przepisach ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa.

5.    Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub sprzeciwu uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją.

6.    Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w deklaracji jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia z Kasą umowy o członkostwo w SKOK.

8.    Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane podmiotom współpracującym z nami przy wykonywaniu czynności związanych z naszą działalnością statutową, tj. podwykonawcom świadczącym na rzecz Kasy usługi, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i sprzedażowe, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych) oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

lista aktualności

Aktualności

                                     

Copyright © 2010 Rzeszowska SKOK
realizacja: Exacto
powered by: CMS Edito