Aktualności

Gwarancja depozytów

02-12-2013

Informacja o obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Rzeszowska Spółdzielcza Kasa Osczędnościowo Kredytowa im. Bpa J.S.Pelczara uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (zwanym dalej: BFG). Celem systemu gwarantowania środków pieniężnych jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności.

Wysokość gwarancji

Środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania w 100 % do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych 100 000 euro. Powyższa kwota określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do BFG, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach deponent posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności od kasy. Do obliczenia równowartości euro w złotych stosuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Podmioty uznane za deponenta uprawnionego do otrzymania świadczenia pieniężnego z BFG:

- osoby fizyczne,

- organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie,

- jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego posiadające osobowość prawną,

- spółdzielnie nie będące kasą ani Kasą Krajową,

- związki zawodowe,

- wspólnoty mieszkaniowe

będące stroną umowy imiennego rachunku lub posiadające wynikającą z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych wierzytelność do kasy.

Deponentami są również osoby wskazane w dyspozycji na wypadek śmierci posiadacza rachunku imiennego oraz osoby, które poniosły koszty pogrzebu zmarłego posiadacza rachunku, o ile ich wierzytelność do SKOK stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

W przypadku rachunków prowadzonych dla kilku osób (rachunki wspólne), deponentem jest każdy z posiadaczy rachunku w granicach określonych w umowie rachunku, a jeżeli umowa nie zawiera stosownych postanowień, to w częściach równych.


Za deponenta uprawnionego do otrzymania świadczenia pieniężnego z BFG nie mogą być uznani:

- członkowie zarządu i rady nadzorczej kasy,

- pracownicy podlegający bezpośrednio członkom zarządu,

- osoby pełniące funkcje kierowników lub dyrektorów oddziałów kasy i ich zastępcy,

w przypadku, gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji.


Gwarancją BFG objęte są:

- środki pieniężne zgromadzone w kasie przez deponentów na rachunkach imiennych, z wyłączeniem środków wpłaconych tytułem udziałów i wkładów członkowskich do spółdzielni, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji,

- należności deponentów wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone wystawionymi przez kasę dokumentami imiennymi,

- kwoty wypłacane przez kasę po śmierci posiadacza rachunków z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu, realizacji zapisu na wypadek śmierci, zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń i zabezpieczeń społecznych, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.


Gwarancją BFG nie są objęte:

- środki wpłacone tytułem udziałów i wkładów członkowskich do spółdzielni

- produkty ubezpieczeniowe,

- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.


Spełnienie warunku gwarancji

Spełnieniem warunku gwarancji w odniesieniu do kasy jest wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności kasy, ustanowieniu zarządcy komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy. W przypadku spełnienia warunku gwarancji, wypłat środków gwarantowanych dokonuje zarządca komisaryczny lub podmiot, z którym Zarząd BFG zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych. Wypłata środków gwarantowanych przez BFG następuje w ciągu 20 dni roboczych liczonych od dnia spełnienia warunku gwarancji. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę środków gwarantowanych w powyższym terminie, Komisja Nadzoru Finansowego może przedłużyć termin wypłat, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych.

Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.


Odzyskanie kwoty przekraczającej wysokość gwarantowanych przez BFG środków

Jeśli deponent posiada środki pieniężne przekraczające limit gwarancji BFG, tj. równowartość 100 000 euro, to pozostała kwota stanowi wierzytelność deponenta do masy upadłości kasy i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego i naprawczego.

 


Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Rzeszowskiej SKOK

lista aktualności

Aktualności

                                     

Copyright © 2010 Rzeszowska SKOK
realizacja: Exacto
powered by: CMS Edito